1. Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: St. Art Gallery;
Product/producten: door St. Art Gallery aangeboden of geleverde zaken;
Klant: de (potentiële) klant van St. Art Gallery;
Product bestellen: de procedure waarbij een Klant een product bestelt, de Klant het product betaalt en St. Art Gallery het product op het door de Klant opgegeven adres aflevert;
Product reserveren: de procedure waarbij een Klant een product reserveert, de Klant het product op het vestigingsadres van St. Art Gallery afhaalt en afrekent;
Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Zakelijke Klant: de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen van St. Art Gallery en op alle (online) met St. Art Gallery gesloten overeenkomsten.

1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met St. Art Gallery op 06-24365298 of via e-mail: mail@st-artgallery.com

 

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van St. Art Gallery zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen St. Art Gallery en de Klant komt tot stand nadat de Klant alle door St. Art Gallery gevraagde gegevens heeft verstrekt en St. Art Gallery de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mail adres.

2.3 De Klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan St. Art Gallery te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

 

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Opgaven van St. Art Gallery met betrekking tot eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van St. Art Gallery opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden St. Art Gallery niet.

 

Artikel 4 Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van St. Art Gallery, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van St. Art Gallery opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door St. Art Gallery of een aan St. Art Gallery gelieerde instelling/onderneming.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de Klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, (eventueel) BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van St. Art Gallery vermeld.

5.2 De op de website(s) van St. Art Gallery vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Artikel 6 Overmacht

6.1 Indien St. Art Gallery door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

6.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door St. Art Gallery zijn ingeschakeld.

6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de Klant over, nadat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van St. Art Gallery heeft voldaan.

7.2 Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is St. Art Gallery gerechtigd de producten op kosten van de Klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

7.3 De Klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van St. Art Gallery te bewaren.

 

Artikel 8 Advisering

8.1 Alle op de website(s) van St. Art Gallery gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door St. Art Gallery te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door St. Art Gallery verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. St. Art Gallery verleent daarvoor geen enkele garantie.

8.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is St. Art Gallery niet aansprakelijk.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 St. Art Gallery is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van St. Art Gallery.

9.2 In alle gevallen waarin St. Art Gallery ten opzichte van de Klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt.

9.3 Iedere vordering op St. Art Gallery, tenzij deze door St. Art Gallery is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 10 Privacy

10.1 St. Art Gallery respecteert de privacy van de Klant. St. Art Gallery zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Verklaring die op de website(s) van St. Art Gallery is in te zien. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Bijzondere bepalingen

 

Artikel 11 Levertijd en aflevering

11.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra St. Art Gallery de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht St. Art Gallery niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

11.2 Een Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre St. Art Gallery niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. St. Art Gallery is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

11.3 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De Klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Klant.

11.4 Indien de Klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang St. Art Gallery dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. St. Art Gallery heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

11.5 St. Art Gallery is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat St. Art Gallery daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.

11.6 St. Art Gallery is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van het product dient vóór levering en uitsluitend door middel van contante betaling, een rechtstreekse overboeking op de bankrekening van St. Art Gallery, via iDEAL, via Paypal of via creditcard te geschieden.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van EUR 40,- en een maximum van EUR 375,-.

12.4 De Klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

 

Artikel 13 Reclame

13.1 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 7 dagen na aflevering per e-mail aan St. Art Gallery te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Klant opleveren.

13.2 Indien de Klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van St. Art Gallery te houden.

13.3 Retourzending aan St. Art Gallery van verkochte producten kan slechts plaatsvinden op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van St. Art Gallery beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de Klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. St. Art Gallery behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de Klant. St. Art Gallery zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van St. Art Gallery.

13.4 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.

13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

13.6 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

13.7 Deze bepalingen gelden onverminderd de rechten die de Consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

 

Artikel 14 Annulering en bedenktijd

14.1 Een Zakelijke Klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien een Zakelijke Klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van St. Art Gallery en de winstderving door St. Art Gallery, te vermeerderen met BTW, aan St. Art Gallery te vergoeden.

14.2 Een Consument mag de koop van producten op afstand zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de Consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van St. Art Gallery beschreven retourprocedure aan St. Art Gallery te melden en het product binnen 7 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan St. Art Gallery te retourneren. Het door de Consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.

14.3 St. Art Gallery is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de Consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

14.4 St. Art Gallery is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover St. Art Gallery aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

15.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

15.4 Alle geschillen tussen St. Art Gallery en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is St. Art Gallery bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

15.5 Op alle overeenkomsten die door St. Art Gallery worden gesloten is alleen Nederlands recht van toepassing.

© 2013 St. Art Gallery | Alle rechten voorbehouden

0

Geef uw zoekopdracht